پایان نامه های دانش آموختگان

مطالعه، طراحی، شبیه سازی و ساخت ستون شتابگرالکترواستاتیک‎200کیلو ولت


مطالعه، طراحی، شبیه سازی و ساخت ستون شتابگرالکترواستاتیک‎200کیلو ولت عنوان پایان نامه
پیوند طاهرپرور پدیدآور
جوادرحیقی، سیدفرهادمسعودی، محمدلامعی رشتی استاد راهنما
97, ف شماره پایان نامه
1387 سال
کارشناسی ارشد مقطع
فیزیک دانشکده
‎411، دانشکده علوم موجودی فیزیکی