لیست پایان نامه های دانشکده صنایع 92_91


دانشکده سال مقطع عنوان پایان نامه پدیدآور
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه الگوریتم مبتنی بر یادگیری برای حراج دوطرفه پیوسته سارا همایونی‌پور
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه الگوریتمی مبتنی بر روش‌های فراابتکاری برای مسأله جذب زمینی تأخیرات در مدیریت جریان ترافیک هوایی رسول سنایی
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه چارچوب جهت انتخاب روش مناسب توسعه بیرونی سازمان سارا حسین‌نژاد
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه چارچوبی برای آینده‌پژوهی علی مرحمتی
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه چارچوبی جهت انتخاب روش مناسب توسعه درونی سازمان عطیه میرفخار
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه چارچوبی در کالبدشکافی دیجیتال به منظور کاهش و پیشگیری جرایم مجازی محمد دانیالی
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه روش حل برای مسأله تخصیص مازاد سیستم‌های k از n با انتخاب استراتژی مازاد محمود قاضی میرسعید
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه روش حل برای مسأله موازنه زمان، هزینه و کیفیت پروژه‌ها مریم بشیری برازنده
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی شهودی مهدی عطارپور
صنایع 1391 کارشناسی ارشد ارائه روشی برای بازنگری سبد سرمایه‌گذاری نجمه مقیسه

1 2 3 ... 12 بعدی