لیست پایان نامه های دانشکده صنایع 94_93


دانشکده سال مقطع عنوان پایان نامه پدیدآور
صنایع 1393 کارشناسی ارشد ارائه چارچوبی مبتنی بر رایانش ابری برای سیستم آموزشی کشور یوسف امدادی
صنایع 1393 کارشناسی ارشد ارائه روش دسته‌بندی آنسامبل وزنی برای امتیازدهی اعتباری (مورد مطالعه: صنعت بیمه) هادی جعفری
صنایع 1393 کارشناسی ارشد ارائه مدل پیش‌بینی پوسچر (وضعیت بدنی) بر اساس داده‌های به دست آمده از دستگاه تعادل‌سنج ارگونومیکی با استفاده از داده‌کاوی مجتبی حسین‌زاده سورشجانی
صنایع 1393 کارشناسی ارشد ارائه مدل جدیدی در تحلیل داده‌های بیمه با استفاده از داده‌کاوی علی جلیلیان
صنایع 1393 کارشناسی ارشد ارائه مدلی مبتنی بر طراحی پایدار محصول با بهره‌گیری از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت مژده یونسی
صنایع 1393 کارشناسی ارشد استفاده از برآوردکننده‌های استوار به منظور پایش پروفایل‌های خطی چندمتغیره مسلم کردستانی
صنایع 1393 کارشناسی ارشد استفاده از بهینه‌سازی استوار برای حل مسأله مکان‌یابی تسهیلات در شرایط عدم‌قطعیت مریم خداوردی
صنایع 1393 کارشناسی ارشد امنیت سیستم‌های اسکادا حسین یاوری
صنایع 1393 کارشناسی ارشد انتخاب سبد سهام بین‌المللی با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی کاوه صادقی
صنایع 1393 کارشناسی ارشد ایده‌کاوی به منظور کشف ترجیحات کاربران سعیده علی‌مردانی

1 2 3 ... 4 بعدی